Novetats

covid-19.jpg

BONIFICACIONS I MESURES D'AJUTS DERIVADES DEL COVID-19 08 Abr 2020

SABEMSA elabora tota una sèrie d'ajuts a diversos col·lectius que se sumen a les bonificacions ja existents en els rebuts del consum d'aigua.

A continuació, fem un resum de totes les mesures a les quals es pot acollir tant la ciutadania com personal treballador autònom i empreses.

Mesures existents per ajudar a les famílies i col·lectius en situació de vulnerabilitat

Actualment, ja s’estan aplicant les següents mesures:

1. Ampliació dels trams de l’aigua consumida i del cànon de l’aigua, per unitats de convivència de 4 o més membres. Amb aquesta ampliació s’afegeixen 3 m3/persona/mes als límits de consum d’aigua establerts pel 1r. tram, 2 m3/persona/mes pel 2n. tram i 1 m3/persona/mes pel tercer tram. Poden sol·licitar l’ampliació:

Famílies de 4 o més membres o en habitatges on constin empadronats 4 o més membres.

Unitats familiars o habitatges amb persones amb grau de discapacitat 75 % o superior, les quals computaran com a dues persones, que afegides als altres membres empadronats sumin 4 o més persones.

2. Tarifa social: La tarifa social bonifica el 50% de la quota de servei, que és la quantitat fixa que es paga amb cada rebut. A més, també es bonifica el 50 % de la part variable del rebut, associada al consum, sempre que aquest se situï en el primer tram (entre 0 m3 i 6 m3 per client) o en el segon tram (entre 6m3 i 9m3 per client), que equival al consum estàndard segons l’OMS. A banda de les famílies afectades per la crisi econòmica derivada de la COVID-19, també està adreçada a famílies i/o persones amb les següents característiques:

·        Unitats familiars en què tots els membres es trobin en situació d'atur.

·        Persones de més de 60 anys que siguin pensionistes de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i que cobrin una pensió mínima contributiva.

·        Persones perceptores d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.

·        Persones destinatàries dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.

·        Persones perceptores de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).

·        Persones perceptores del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).

·        Persones perceptores de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).

·        Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

SABEMSA ha equiparat aquests ajuts i els requisits per accedir-hi amb els de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que gestiona el cànon de l’aigua, de manera que les persones usuàries que accedeixin a la bonificació del referit cànon, també podran beneficiar-se de la bonificació en la quota fixa i consum del servei d’aigua.

És per això que qualsevol d’aquestes dues bonificacions es poden sol·licitar tant a SABEMSA com a l’Agència Catalana de l’Aigua.

3. Tractament de pobresa energètica: Atenent els problemes que la crisi econòmica va provocar a les famílies o col·lectius més desafavorits, SABEMSA conjuntament amb els Serveis Socials Municipals gestionen evitar el tall d'aigua a les famílies o col·lectius en situació de necessitat extrema. Quan una persona abonada es dirigeix a SABEMSA perquè no ha pogut fer front a les factures d'aigua i ha rebut una carta d'avís de tall per impagament, i si des de SABEMSA es considera que podria estar en situació d'urgència social, es dirigeix a Serveis Socials Municipals.

Els Serveis Socials Municipals avaluen la situació de la persona usuària i en funció de la mateixa es determina com es bonifica la factura. Es tracta d'un ajut per situacions d'urgència social i per tal d'evitar el tall del subministrament. En funció de la situació de la família o unitat de convivència, es poden atorgar diferents tipus d'ajut:

·        Ajornament del deute i pagament a terminis.

·        Bonificació de fins al 100% de la quota fixa i fins al 100 % del consum.

·        Bonificació de fins al 100% de la factura.

Cal remarcar que mentre sigui vigent l’estat d’alarma no es produirà cap suspensió en el subministrament d’aigua potable.

 

Noves mesures per ajuts a pimes i persones treballadores autònomes

Davant del gran impacte econòmic que la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19 efectuada pel govern central, es proposa posar en marxa una sèrie de mesures per poder fer front als rebuts de l’aigua, dirigits tant a les petites i mitjanes empreses com a persones treballadores autònomes. Aquestes mesures es basen en atorgar ajuts econòmics seguint dues línies d’actuació:

1. Congelació de les factures emeses per la companyia d’aigua, mentre sigui vigent l’estat d’alarma. Així, durant aquest temps, persones i empreses beneficiàries estaran exemptes del pagament dels rebuts.

2. Establiment de pla individualitzat de finançament de les esmentades factures, sense interessos, un cop finalitzi l’estat d’alarma i fins a un màxim de 6 mesos. 

Per tal de poder-se beneficiar d’aquestes mesures, les empreses i personal treballador autònom hauran de reunir els següents requisits:

·        Han d’acreditar que es tracta d’una petita i mitjana empresa i/o persona treballadora autònoma.

 

·        Han d’acreditar que ocupen a menys de 50 persones i no superen un volum de negoci anual de 8 milions d’euros.

·        La persona perceptora ha de ser titular del contracte de subministrament d’aigua potable pel qual es demana l’ajut. De la mateixa manera, el contracte de subministrament ha d’estar en vigor i la persona beneficiària ha de disposar d’un comptador individual, que ha de subministrar exclusivament a l'empresa o negoci.

 

SOL.LICITUD

Per l'atorgament de l'ajuda, les persones interessades han de realitzar la sol·licitud per mitjà del  formulari PYME o pel Formulari autònoms i es podrà presentar conjuntament amb els requisits sol·licitats a través de qualsevol del següents correus electrònics:

info@sabemsa.cat

d.comercial@sabemsa.cat

 

Consultes telefòniques: 93.729.46.02.

 

Noves mesures aplicades per l'Agència Catalana de l'Aigua per crisi del COVID-19

El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat una sèrie de bonificacions en el cànon de l’aigua que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut, davant la pandèmia de COVID-19. És per això que, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s'aplicaran les mesures següents:

·        Per als col·lectius que s’acullen al cànon social, s’ampliarà aquesta bonificació a tots els trams del cànon en la factura.

·        Reducció universal del 50 % del cànon de l’aigua per a ús domèstic.

·        Reducció del 50 % del cànon de l’aigua per a ús industrial i activitats econòmiques.

·        Reducció del 50 % per a ús ramader.

A banda d’aquestes mesures, les famílies en situació de vulnerabilitat, o les que es puguin trobar en aquesta situació els propers mesos com a conseqüència de la repercussió del coronavirus, poden demanar i acollir-se a les bonificacions del cànon de l'aigua com el cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de l’aigua.