Perfil del contractant

La contractació de l'empresa ha d'assegurar una eficient utilització dels fons públics destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns, la contractació de serveis i altres tipus de contractes.

L'empresa realitza els seus contractes d'acord amb les instruccions internes de Contractació desenvolupades en virtut de l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb l'objectiu de garantir que totes les contractacions s'ajustin als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.