Perfil del contractant

 

Accés a Perfil del contractant

Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, S.A. (SABEMSA) és una societat mercantil de capital íntegrament municipal, el soci únic de la qual és l’Ajuntament de Barberà del Vallès. La Societat, atenent a la seva naturalesa jurídica i la de les activitats que realitza, està subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) , la qual li atribueix la consideració de poder adjudicador que no té la condició d’Administració Pública, d’acord amb l’apartat d) de l’article 3.3 de l’esmentada llei.

No obstant, respecte als contractes que es derivin de la seva activitat de gestió i administració del cicle de l’aigua, SABEMSA resta subjecte a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, de procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i el serveis postals (en endavant, LSE), en virtut dels articles 3 i 7 d’aquesta, sempre que no es tracti de contractes exclosos de la seva aplicació, atenent als articles 14 i 18 de la mateixa, i que l’import dels contractes superi els llindars establerts a l’article 16 de la LSE.

Als contractes destinats a la realització de diverses activitats en les quals almenys una d’aquestes estigui compresa en l’àmbit d’aplicació de la LSE se’ls aplica el règim jurídic de l’activitat a la qual es destinin principalment. S’aplicarà la LCSP en el supòsit en que no sigui objectivament possible determinar a quina activitat es destina principalment el contracte (Disposició Addicional vuitena de la LCSP).

Informació relativa als contractes menors

L'article 63.4 de la LCSP disposa que la publicació d'aquests tipus de contracte haurà de realitzar-se almenys trimestralment.