PERFIL DEL CONTRACTANT

 

Accés al Perfil de contractant

Accés al Registre públic de contractes 

 

Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A. és una societat mercantil de capital íntegrament municipal, el soci únic de la qual és l’Ajuntament de Barberà del Vallès. La Societat, atenent a la seva naturalesa jurídica i la de les activitats que realitza, està subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), la qual li atribueix la consideració de poder adjudicador que no té la condició d’Administració Pública (article 3.3.d) LCSP).

No obstant, respecte els contractes que es deriven de la seva activitat de gestió i administració del cicle de l’aigua, SABEMSA està subjecte al Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors (RDL 3/2020), sempre que tals contractes reuneixin els requisits que preveu el seu article 1 i no estiguin expressament  exclosos del seu àmbit d’aplicació. 

Als contractes destinats a la realització de diverses activitats en les que al menys una d’elles estigui compresa en l’àmbit d’aplicació del RDL 3/2020, se’ls aplica el règim jurídic de l’activitat a la que es destinin principalment. S’aplicarà la LCSP quan no sigui objectivament possible determinar a quina activitat es destina principalment el contracte (Disposició Addicional 8ª LCSP).