Les subvencions que s'atorguen i els convenis que signa SABEMSA per fomentar actuacions d'interès públic, així com també les encomanes rebudes o encarregades de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Subvencions atorgades

Convenis signats

Encomanes de gestió