SABEMSA, realitza el manteniment i conservació de L’ENTORN FLUVIAL DEL RIU RIPOLL i actuacions sobre diferents zones lliures de Barberà del Vallès.

 

Els treballs que es duen a terme són:

Treballs forestals

Tractament fitosanitari

Poda i tala d’arbustos

Retirada de troncs

Repoblació forestal

Neteja de brossa orgànica

Reparació i delimitacions de camins

Millorar dels aiguamolls

Tasques de reperfilat i protecció

Estabilització de talussos

Espais verds no enjardinats

Instal·lacions de reg automàtic

Treballs jardineria (segar, podar, desbrossar, abonar..)

 

A més, realitza estudis de les condicions de clima, terreny i elements arquitectònics per dissenyar jardins que resultin agradables i adaptats a l’entorn.