SABEMSA, realitza el manteniment de xarxes d’aigües residuals amb la construcció de noves xarxes de clavegueram, renovació o processos en instal·lacions de bombament.

Execució de noves instal·lacions de tractament, emmagatzematge o bombament de l’aigua residual, o la implantació de nous processos en instal·lacions existents.

Inspeccions i controls de l’estat de la xarxa i els seus elements.

Extracció de residus acumulats en pous, canonades, reixes i embornals.

Inspecció amb càmera de CTVV (videovigilància).

Neteges i manteniment electromecànic en estació de bombament.

Neteges correctives per incidències a la xarxa.

Manteniment i revisions periòdiques d’equips de bombament, depuració d’aigües, tractaments de fangs, de limnímetres, de pluviòmetres i l’entorn fluvial de riu Ripoll.

Reparació d’equips: limnímetres i pluviòmetres.

Realitzar un control de reposició d’equips electromecànics, d’embornals, pous, tapes de clavegueram, etc.