La prestació de servei que realitza SABEMSA té com a principal finalitat, assegurar el correcte funcionament de l'enllumenat públic en el centre urbà de la població i mantenir el nivell de servei pel que van ser projectades les instal·lacions, prevenint possibles avaries i realitzant, quan procedeixi, reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministraments, millores i modificacions.

Actualment hi ha instal·lats 68 quadres elèctrics de control i maniobra, amb 4.747 punts de llum. Les tasques de manteniment i control que realitzem son les següents:

  • Inspeccions periòdiques de les instal·lacions, segons normativa dictada per al reglament electrotècnic de baixa tensió, per mantenir-les en perfecte estat de funcionalitat i seguretat.
  • Control de l'horari d'encesa i apagada.
  • Inspeccions dels punts de llum durant les hores de funcionament, dos cops per setmana, com a mínim.
  • Reposició preventiva de làmpades i equips d'arrancada.
  • Reparacions d'avaries tant en servei ordinari com d'urgència.
Sabemsa