Aquesta empresa es va denominar en un principi "Servei d'Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A.", per contracció SABEMSA

SABEMSA va absorbir la infraestructura i el personal de l'antiga concessionària del servei, mantenint-se en l’actualitat com empresa d’àmbit municipal, no pertanyent a cap grup empresarial.

A continuació us detallem les dates més significatives de la història de l'empresa:

 • 1.982
  Constitució de SABEMSA.

 • 1.984
  Inauguració de l'estació de bombament "Nicolàs" amb una potència de bombament de 350 CV i una reserva de 8.000 m3.

 • 1.986
  Informatització autònoma de SABEMSA, essent precursors de la pressa de lectures amb terminal portàtil (TPL).

  Assolim els 7.500 abonats al servei.

 • 1.992
  Arribada d'aigua procedent del Ter, subministrada per SOGEMASA.

 • 1.995
  Adjudicació per part de l'Ajuntament del serveis d'Enllumenat Públic, Semaforia, i Dependències Municipals. L'empresa va passar a denominar-se "Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A."

  Inauguració de les noves oficines de l'empresa, ubicades a C/ Marquesos de Barberà, 125.

 • 1.996
  Renovació total de l'estació de bombament "Maria Feliu", incloent-hi l'automatització del bombament.

  Inici de la telegestió i telecontrol des de les oficines de les estacions de bombament i entrades d’aigua a la població.

  Assolim els 10.000 abonats al servei.

 • 1.999
  Arribada d'aigua procedent del Llobregat, subministrada per ATLL (Aigües Ter-Llobregat), mitjançant connexió provisional a "L'artèria de Caldes", en espera de la connexió definitiva amb el futur dipòsit regulador de "Serra Galliners".

 • 2.002
  Primeres proves pilot per implantar la telelectura dels comptadors d’aigua mitjançant comptadors electrònics.

 • 2.003
  Adjudicació del servei de manteniment i vigilància del “Cementiri Nou“ de Barberà.

 • 2.004
  Adjudicació del servei de gestió del pàrquing ubicat a l’explanada del “Mercadet Setmanal”.

  Concessió de la gestió del subministrament d’aigua potable al Polígon de Santiga.

  Assolim els 12.500 abonats al servei.

 • 2.006
  Creació de la pàgina web per poder realitzar tota una sèrie de gestions administratives de tots els serveis que es realitzen i donar més facilitats de servei al ciutadà.

 • 2.007
  Construcció de les noves instal.lacions al carrer Circumval.lació, 14, per una manca d'espai actual amb la unió de magatzem i oficina al mateix edifici facilitarà la tasca i la millora del servei al client.

  Al mes d' Octubre es va tancar la oficina d'atenció al públic a C/ Marquesos de Barberà, i es van obrir 2 centres d'atenció, un a les oficines centrals al C/ Circumval.lació, 14 i un altres a les dependències de l'Oficina de Atenció al Ciutadà a l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

 • 2.008
  Creació de la nova Planta Potabilitzadora (ETAP) per la recuperació i explotació de l'aigua subterrània de l'aqüífer del riu Ripoll, important per a l'estalvi d'aigua com per a la millora del medi ambient i de les aigües potables de la població. A més de garantir aigua en temps de sequera.

 • 2.009
  Creació de pàrquing "Antoni Serra" de 388 places d'aparcaments per facilitar l'aparcament al veïnat i Remodelació del Camp de futbol "Antoni Serra" per promocionar l'esport. Compta amb 8 vestidors, 2 vestidors per àrbitres, farmaciola, bugaderies, 5 magatzems, 2 wc públics, graderia per 430 persones, bar-cafeteria i 4 oficines d'entitats i servei de megafonia.

 • 2.012
  A novembre de 2012 SABEMSA inicia el servei de gestió de l'àrea d'aparcament de temps limitat (zona blava) coincidint amb l'ampliació de la mateixa als carrers de Pintor Fortuny (entre el Ps Dr.Moragas i la Carretera de Barcelona i l'avinguda de la Generalitat (entre el Ps. Dr. Moragas i el Carrer Vg. De Montserrat).

  Assolim els 15.000 abonats al servei.

 • 2.015
  Des del 12 de febrer de 2015 el 100% de les accions que integren el capital social de la societat SABEMSA és de titularitat municipal.

 • 2.016
  Creació i desenvolupament d'un nou programa informàtic per la gestió de l'aigua.

 • 2.018
  Adjudicació al gener de 2018, del manteniment de xarxes d’aigües residuals amb la construcció de noves xarxes de clavegueram, renovació o processos en instal·lacions de bombament.

  Adjudicació al octubre de 2018, del servei de manteniment i de neteja per edificis municipals.

  Adjudicació al novembre de 2018, del manteniment i conservació de l'entorn fluvial del riu Ripoll i actuacions sobre diferents zones lliures de Barberà del Vallès.