Sabemsa

L'any 1.982, l'Ajuntament de Barberà del Vallès, per millorar la qualitat i el servei al municipi, va decidir la constitució d'una empresa mixta per al manteniment i explotació del servei públic d'abastament d'aigua potable a la població, Aquesta empresa es va denominar en un principi "Servei d'Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A.", per contracció SABEMSA.

SABEMSA va absorbir la infraestructura i el personal de l'antiga concessionària del servei, mantenint-se en l’actualitat com empresa d’àmbit municipal, no pertanyent a cap grup empresarial.

L’any 1.995, l'Ajuntament adjudica a l’empresa els serveis d'enllumenat públic, semaforia, i dependències municipals i passar a denominar-se "Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A." 

Des del 12 de febrer de 2015 el 100% de les accions que integren el capital social de SABEMSA són de titularitat municipal, els resultats econòmics són fiscalitzats per l’Ajuntament al Ple de la Junta General.

SABEMSA Ve fent un important esforç de modernització i millora d'atenció al ciutadà, treballant amb personal qualificat, sempre amb l'objectiu d'oferir un servei de qualitat i modern, garantint el caràcter públic de la producció i distribució d'aigua potable, la millora de les instal·lacions i la preservació del medi ambient.

La posada en marxa d'aquesta pàgina web està emmarcada en aquest treball, ja que entenem que es tracta d'una finestra informativa que pot ser d'utilitat per a tots els usuaris/es. El nostre compromís és seguir desenvolupant aquest recurs per fer-lo cada vegada més útil i funcional.