Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A., és una empresa de capital municipal constituïda per l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

La constitució de la Societat va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 8 de Novembre de 1982, pel que es va acordar canviar la forma de gestió del servei municipal d'aigua, en el sentit de gestionar-lo directament mitjançant la societat SABEMSA.

En correspondència amb els seus estatuts l'objecte social és el següent:

L'activitat principal és la gestió i administració del cicle de l'aigua; complementàriament, també es contemplen, altres activitats de prestació de serveis urbans, manteniment d'instal·lacions i realització d'obres municipals. Es classifiquen aquestes activitats amb caràcter enunciatiu però no limitatiu en els següents blocs:

 1. Cicle de l'aigua

  • La gestió i administració integral del cicle de l'aigua, destinada a qualsevol ús, al municipi de Barberà del Vallès. Aquest objecte inclou, en tot cas, la captació, potabilització, regulació, distribució i subministrament dels recursos hidràulics, fins a la recollida, tractament i retorn al medi de les aigües residuals degudament tractades.
  • La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l'aigua, així com la construcció, explotació, conservació i gestió del funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle de l'aigua, i el tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus i la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.
  • La construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d'aigua potable i de recollida d'aigües residuals.
  • La gestió integral del clavegueram del municipi, incloent-hi l'execució de les obres necessàries de connexió, i la depuració d'aigües residuals.
 2. Serveis urbans

  • La recollida, gestió i el tractament selectiu de residus en general, així com la neteja viària, de parcs públics, d'equipaments i d'edificis públics en general.
  • La promoció, construcció, gestió i explotació d'estacionaments de vehicles de la ciutat de titularitat municipal, ja siguin habilitats en superfície, a construir en el subsòl dels immobles o integrats en edificis o equipaments municipals.
  • El control de l'estacionament de vehicles de motor en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat (zona blava).
  • L'organització, gestió, explotació i prestació de tots aquells altres serveis públics de competència municipal que li siguin encomanats, excepte aquells que suposin exercici d'autoritat.
 3. Manteniment d'instal·lacions municipals

  • Manteniment i conservació de les instal·lacions d'enllumenat públic, sistema de semaforia, instal·lacions elèctriques i de lampisteria dels edificis, i de tot tipus de maquinària, elements i instal·lacions existents en les infraestructures públiques de la ciutat, així com en els equipaments i edificis municipals.
 4. Altres obres i instal·lacions municipals

  • La projecció, execució i gestió, d'obres d'urbanització i edificació de vies públiques, dependències municipals, i espais i del municipi.
  • La promoció, disseny, construcció i gestió d'instal·lacions d'energia elèctrica, sigui quina sigui la font de producció d'energia, incloent-hi les renovables i fotovoltaiques.
  • Igualment, la Societat tindrà per objecte l'execució de tot tipus d'obra civil en general.

En la gestió i desenvolupament del seu objecte social s'inclou també el cobrament de tot tipus de preus, taxes, impostos o qualsevol altra figura tributària, quan estigui facultada per a realitzar-la en virtut de conveni, delegació, atribució legal, o qualsevol altre títol habilitant, de qualsevol administració pública o organisme dependent, quedant excloses les potestats que resultin incompatibles amb la naturalesa jurídica de l'empresa.

L'objecte social de l'empresa podrà ser realitzat de forma directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en altres empreses, societats, agrupacions o qualsevol altre tipus d'associació admesa en dret.