SABEMSA s'estructura com una empresa de caràcter mercantil. Al capdavant es troba la Junta General d'Accionistes, formada en aquest cas, pels membres que conformen el Ple Municipal de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. Així mateix, la Junta General, nomena un Consell d'Administració que exerceix les seves competències d'acord amb els Estatuts Socials i també nomena un director gerent.

En aquest enllaç pot consultar els Estatuts Socials:
Estatuts

L'estructura de l'empresa es complementa amb les diferents Àrees i Serveis.

En aquest enllaç pot consultar l'Organigrama, l'esquema de l'organització de l'empresa. S'inclou el nom de les persones que constitueixen el Consell d'Administració i la Gerència
Organigrama

En aquest enllaç podeu consultar tots els llocs de treball existents a les diferents àrees i serveis de l'empresa.
Plantilla de personal

En aquest enllaç podeu consultar el conveni colectiu

Conveni Colectiu -Sabemsa