Normativa aplicable a l'activitat de Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal S.A.

 • En aquest enllaç pot consultar la Llei autonòmica
  DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

  DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 • En aquest enllaç pot consultar el Reglament de caràcter metropolità
  REGLAMENT DE L'AMB

 • En aquest enllaç pot consultar el Reglament de caràcter local
  REGLAMENT LOCAL

 • En aquest enllaç pot consultar les Ordenances Fiscals
  ORDENANCES FISCALS

 • En aquest enllaç pot consultar les Tarifes d'aigua aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya
  TARIFES

 • En aquest enllaç pot consultar els Estatuts.
  ESTATUTS