Normativa aplicable a la activitat de:

Serveis Aigües de Barberà Empresa Municipal S.A.

 

DECRET LEGISLATIU 3/2003,

En aquest enllaç pot consultar la Llei autonòmica de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

REAL DECRET 3/2023

En aquest enllaç por consultar el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament. 

RESOLUCIÓ ACC/3687/2022

En aquest enllaç podeu consultar la resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació i es declara l'alerta per sequera hidrològica a les unitats d'explotació de l'embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Llobregat.

RESOLUCIÓ ACC/747/2023

En aquest enllaç podeu consultar la resolució ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d'altres unitats d'explotació.

PROTOCOL DE VIGILÀNCIA I CONTROL SANITARI

En aquest enllaç podeu consultar el protocol de vigilància i control sanitari d'aigües de consum humà a Catalunya, desembre de 2005.

LLEI 18/2009

En aquest enllaç pot consultar la Llei 18/2009 de 22 d'Octubre (llei de salut pública).

DECRET 179/1995

En aquest enllaç podeu consultar el Decret 179/1995 ,, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

REGLAMENT DE L'AMB

En aquest enllaç pot consultar el Reglament de caràcter metropolità. 

REGLAMENT LOCAL

En aquest enllaç pot consultar el Reglament de caràcter local.

ORDENANCES FISCALS

En aquest enllaç podeu consultar les Ordenances Fiscals.

TARIFES

En aquest enllaç podeu consultar les Tarifes d'aigua aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya.

ESTATUTS

En aquest enllaç podeu consultar els Estatuts.