Normativa aplicable a la activitat de:

Serveis Aigües de Barberà Empresa Municipal S.A.

 

DECRET LEGISLATIU 3/2003,

En aquest enllaç pot consultar la Llei autonòmica de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

REAL DECRET 140/2003

En aquest enllaç podeu consultar el Reial Decret 140/2003, pel qual s'estableixen els Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

PROTOCOL DE VIGILÀNCIA I CONTROL SANITARI

En aquest enllaç podeu consultar el protocol de vigilància i control sanitari d'aigües de consum humà a Catalunya, desembre de 2005.

LLEI 18/2009

En aquest enllaç pot consultar la Llei 18/2009 de 22 d'Octubre (llei de salut pública).

REIAL DECRET 902/2018, de 20 de juliol

En aquest enllaç podeu consultar el Reial Decret 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà, i les especificacions dels mètodes d’anàlisi del Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre, que regula l’explotació i comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà, i del Reial Decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d’elaboració i comercialització d’aigües preparades envasades per al consum humà.

DECRET 179/1995

En aquest enllaç podeu consultar el Decret 179/1995 ,, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

REGLAMENT DE L'AMB

En aquest enllaç pot consultar el Reglament de caràcter metropolità. 

REGLAMENT LOCAL

En aquest enllaç pot consultar el Reglament de caràcter local.

ORDENANCES FISCALS

En aquest enllaç podeu consultar les Ordenances Fiscals.

TARIFES

En aquest enllaç podeu consultar les Tarifes d'aigua aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya.

ESTATUTS

En aquest enllaç podeu consultar els Estatuts.